Steun het anatomisch onderzoek met een gift

Door het schenken aan een goed doel kunt u iets blijven betekenen, ook als u er niet meer bent. Je kan zelf beslissen wat er gebeurt met je schenking. Een medezeggenschap die je anders niet hebt. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk en waarom heeft de dienst ARTE extra middelen uit schenkingen en legaten nodig?

Steun Anatomisch Onderzoek

Voor de extra's die ARTE het onderzoek en onderwijs wil bieden, kunnen schenkingen en erfenissen een belangrijke bron van inkomsten zijn. Dit geldt zeker voor het wetenschappelijk onderzoek en de postacademische vorming. Dankzij dergelijke schenkingen is het mogelijk om hierin te investeren en om waardevolle projecten te realiseren. Onderzoek en vorming, staan immers aan de basis van vooruitgang en vernieuwing in de gezondheidszorg!

Ja, u kunt in uw testament of bij een schenking zelf kiezen waaraan u uw geld schenkt, bv. Wetenschappelijk onderzoek, vernieuwingen van onderwijssystemen, opleidingen of infrastructuur …Of u laat de dienst ARTE zelf kiezen waar de prioriteiten op dat moment liggen. U mag echter nooit een arts of een docent vermelden in uw testament. De ideale verwoording is 'Ik stel de Vrije Universiteit Brussel, dienst ARTE, aan als algemeen legataris, nu gevestigd te 1090 Brussel, Laarbeeklaan 103, met ondernemingsnummer 0449012406, en dit ten voordele van het project X of Y'.

Dit is een eenvoudige manier om tijdens uw leven een deel van uw vermogen of patrimonium aan de dienst ARTE te schenken of aan personen die u genegen zijn. Schenkingen gebeuren tussen 'levenden' door een notariële akte, handgift, bankgift of derdenbeding. Schenkingen bieden fiscale voordelen en de begunstigden ontvangen onmiddellijk de fondsen.

Als u wilt nalaten, dan moet u altijd een testament opstellen. Anders wordt uw erfenis verdeeld onder uw bloedverwanten volgens de wettelijke regelingen. Als u geen wettelijke erfgenamen hebt, en geen testament, dan gaat heel uw erfenis naar de staat!

Een testament is een akte waarin u bepaalt welke delen van uw nalatenschap u aan wie wilt nalaten.
De som of het goed dat u via uw testament nalaat aan een erfgenaam of een goed doel, noemt men legaat. De uitvoering ervan vindt uiteraard plaats na uw overlijden, maar een testament opstellen kan op eender welke leeftijd. U kunt het ook zo vaak als u wilt veranderen.

1. Eigenhandig testament
Een eigenhandig testament moet door de erflater, uzelf, geschreven worden. U moet de datum vermelden waarop u het testament opstelt en het ondertekenen met uw gebruikelijke handtekening. Doordat er geen notaris ingeschakeld is, zijn er geen kosten. Toch zijn er enkele nadelen aan verbonden. Zo kan er na uw dood twijfel ontstaan over de rechtsgeldigheid van het testament. Het kan zoek geraken of vernietigd worden. Daarom brengt u uw eigenhandig testament het best in bewaring bij een notaris, zodat hij of zij het kan laten opnemen in het Centraal Register van Testamenten.

2. Openbaar of notarieel testament
U dicteert zelf de inhoud aan uw notaris in aanwezigheid van twee getuigen of een tweede notaris. U bent dan zeker dat uw wensen juridisch juist verwoord zijn. Nadien wordt het testament voorgelezen door de notaris en wordt u gevraagd het document te ondertekenen. Het testament wordt bewaard bij de notaris.

3. Internationaal testament
U hebt bezittingen in het buitenland die u na uw overlijden wilt nalaten. Dan laat u best een internationaal testament opstellen. U maakt in dit geval een eigenhandig geschreven document of u laat het door iemand anders schrijven. Dit geeft u aan de notaris, in aanwezigheid van twee getuigen. U verklaart dat dit uw testament is en u dateert en ondertekent het. De notaris hecht een verklaring aan het testament waaruit blijkt dat aan alle wettelijke vereisten werd voldaan. Het testament wordt bewaard bij de notaris.Printbare versie van deze pagina: