Steun het anatomisch onderzoek met een gift

Ook na uw overlijden kan u een verschil maken voor andere mensen. Als u de VUB in uw testament opneemt, weet u zeker dat uw bezittingen later een maatschappelijke meerwaarde realiseren. U kan de VUB steunen via een gift of legaat in uw testament. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk? Waarom heeft ARTE extra middelen uit schenkingen en legaten nodig?

Steun Anatomisch Onderzoek

Schenkingen maken het voor ARTE mogelijk om waardevolle projecten te realiseren en extra te investeren in het wetenschappelijk onderzoek en de (post)academische vorming. Onderzoek en vorming, staan immers aan de basis van vooruitgang en vernieuwing in de gezondheidszorg.

Ja u kan kiezen welk project u steunt, bv. het wetenschappelijk onderzoek, vernieuwing van onderwijssystemen, opleidingen of infrastructuur … Of u laat de dienst ARTE zelf kiezen waar de prioriteiten op dat moment liggen. U mag echter nooit een arts of een docent vermelden in uw testament. Een juiste verwoording is 'Ik stel de Vrije Universiteit Brussel, dienst ARTE, aan als algemeen legataris, nu gevestigd te 1090 Brussel, Laarbeeklaan 103, met ondernemingsnummer BE0449.012.406, en dit ten voordele van het project X of Y'.

Een schenking is een eenvoudige manier om tijdens uw leven een deel van uw vermogen of patrimonium aan de dienst ARTE te schenken of aan personen die u genegen zijn. Schenkingen bij leven zijn mogelijk via een bankgift. Schenkingen bieden fiscale voordelen en de begunstigden ontvangen onmiddellijk de fondsen.

Help ons levens redden en steun het wetenschappelijk onderzoek met uw gift op:
BE51 0013 6779 3562 – BIC GEBABEBB met mededeling GIFT184

Als u wilt nalaten, dan moet u altijd een testament opstellen. Anders wordt uw erfenis verdeeld onder uw wettelijke erfgenamen. De som of het goed dat u via uw testament nalaat aan een persoon, een erfgenaam, een organisatie of een goed doel, noemt men een legaat.
Als u geen wettelijke erfgenamen heeft en geen testament, gaat uw erfenis naar de staat!

Een testament is een document waarin u vastlegt wat er na uw overlijden moet gebeuren met uw nalatenschap. Een testament opstellen is in geen geval definitief en is dus steeds herroepbaar.

1. Eigenhandig testament
Een eigenhandig testament wordt door uzelf geschreven zonder tussenkomst van een notaris zodat er ook geen kosten aan verbonden zijn. Toch zijn er enkele nadelen! Zo kan er na uw dood twijfel ontstaan over de rechtsgeldigheid van het testament of het kan zoek raken of vernietigd worden. Daarom brengt u uw testament het best in bewaring bij een notaris, die het kan registreren in het Centraal Register van Testamenten.

2. Notarieel testament
Een notarieel testament wordt door de notaris opgemaakt. Dit type van testament biedt meer zekerheid. De inhoud van het testament wordt juridisch gecontroleerd, zo bent u zeker dat wat u wenst ook effectief wordt uitgevoerd. Het testament blijft in bewaring bij de notaris en wordt automatisch geregistreerd in het Centraal Register van Testamenten.

3. Internationaal testament
Heeft u bezittingen of belangen in het buitenland die u na uw overlijden wilt nalaten of woont u in het buitenland, dan kan een internationaal testament handig zijn. U biedt het testament aan bij de notaris die een akte opmaakt waarin wordt bevestigd dat aan alle wettelijke vereisten werd voldaan.Printbare versie van deze pagina: